HidroConstruct

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

November 7, 2022
ionrotaru

by ionrotaru

Concurs pentru recepționarea cererilor de grant: Finanțarea proiectelor de infrastructură publică (infrastructură de irigare)

Tara: Republica Moldova

ProgramProiectul Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale

Acord de finanțare Credit IFAD nr.2000003414, grant AF nr.20000003413

PP&AWPB ref. nr./ 1.1.1.1

Data lansării: 07 Noiembrie 2022

Termenul limită de depunere a cererilor de finanțare: concursul este deschis pentru întregul an, până la debursarea fondurilor planificate. Planificat pentru 2023 suma de 600 000,00 dolari SUA.

Notă: Examinarea și evaluarea cererilor se vor face trimestrial

Proiectul Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă și Fondul de Adaptare este destinat pentru a acorda suport  investițiilor în infrastructura de irigare care se va axa pe sisteme micro și mici de irigare.

Rezultatele preconizate în urma intervențiilor proiectului vor fi de cel puțin 20 de sisteme de irigare mici, cu obiectivul final de 400 de beneficiari.

Infrastructura publică, cum ar fi infrastructura economică/productivă de irigare, va include:

i. Sisteme de irigare la scară mică conectate la Sistemele Centrale de Irigare existente care se află la balanța Apele Moldovei, de obicei aceste sisteme vor include stație de pompare, conductă de aducțiune la terenurile beneficiarilor, bazin de acumulare a apei pentru irigare (la necesitate) căptușit cu geotextil de protecție din polipropilenă cu o capacitate de stocare de până la 15.000 mc, precum și stație de pompare din bazinul de acumulare a apei pentru irigare (la necesitate);

ii. Sisteme de irigare la scară mică cu sursa de apă existente în comunitate/localitate (stație de pompare din rezervoare naturale de apă râu/lac), de obicei aceste sisteme vor include stație de pompare, conductă de aducțiune către terenurile beneficiarilor, bazin de acumulare a apei pentru irigare (la necesitate) căptușite cu geotextil de protecție din polipropilenă cu o capacitate de stocare de până la 15.000 mc și stație de pompare din bazinul de acumulare a apei (la necesitate);

iii. Construcția/reabilitarea lacurilor/iazurilor de acumulare a apei, aceste lacuri/iazuri vor servi pentru utilizarea: apei pentru irigare, precum și ca sursă de apă pentru animalele domestice și sălbatice. Aceste lacuri/iazuri nu vor fi date în arendă pentru piscicultură (piscicultură).

Zona de implementare: – zonele rurale ale Republicii Moldova, aflate sub controlul Guvernului Republicii Moldova, inclusiv al Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia, cu excepția entităților care sunt înregistrate și desfășoară activitatea în mediul urban.

Grup țintă – APL (Primaria) în asociere cu grupurile interesate de mici fermieri, Asociațiile Utilizatorilor de Apă (AUA), întreprinderile agricole formale la nivel de localitate.

1. Criterii de eligibilitate pentru aplicanți:

(i)      Numărul minim de beneficiari per cerere de finanțare trebuie să fie de cel puțin 5 mici fermieri.

(ii)     Toți micii fermieri membri ai grupului client, trebuie sa fie înregistrați și să desfășoare activitate agricolă de producție și/sau prelucrare, desfășurată în apropierea proiectului de infrastructura, timp de cel puțin 1 an;

(iii)     Fiecare membru al grupului client trebuie să prelucreze în total până la 10 ha (în proprietate și închiriat);

(iv)      Activitatea trebuie confirmată de cel puțin 4 membri ai grupului client prin prezentarea raportului financiar pentru ultimul an fiscal, conform legislației. Restul membrilor grupului client trebuie să prezinte o confirmare din partea Autorității Publice Locale cu privire la activitatea acestora.

(v)     Toți membrii grupului client sunt de acord să participe cu cofinanțare, din surse proprii, în numerar, în valoarea stabilită de Proiect;

(vi)      Terenul pe care va fi construit proiectul de infrastructură trebuie să fie la balanța Autorității Publice Locale;

(vii)   Fondatorii entităților Grupului client trebuie să fie diferiți (nu aceeași persoană). În cazurile în care fondatorul unei entități a grupului client este și administrator în oricare dintre alte entități a grupului client, acest lucru va fi considerat ca 1 membru al grupului client.

(viii) Autoritatea Publică Locală sau/și Agenția Apele Moldovei trebuie să fie pregătite să mențină în funcțiune și să întrețină proiectul de infrastructură după construcția acestuia și să fie înregistrate la balanța acesteia.

2. Beneficiari neeligibili:

(i)        Nici un sistem de infrastructură de irigare nu va avea capacitatea de a iriga un teren mai mare de 100 ha;

(ii)          Grupul client este format din mai puțin de 5 membri;

(iii)        În cazul în care cererea de finanțare la momentul depunerii acesteia la UCIP IFAD a fost depusă și la alte organizații finanțatoare/donatoare;

(iv)         Cereri pentru proiecte care au un impact negativ asupra mediului;

(v)       Minim 4 membri din Grupul client nu pot dovedi activitatea agricolă;

(vi)         Informațiile prezentate în cerere sunt incorecte, iar documentele nu sunt valabile;

(vii)      Proiectul de infrastructură propus are caracter preponderent social;

(viii)    Contribuția minima din partea Grupului Client nu este asigurata prin procesul-verbal de la adunarea comună a grupului client si a Autorității Publice Locale;

(ix)      Proiectele de infrastructură care nu vor satisface cerințele privind cantitatea și calitatea apei pentru irigare;

(x)       Proiectele de infrastructură care vor avea ca sursă de apă fântână arteziană.

3. Mărimea, sursele de finanțare:

Grantul acordat de Proiectul pentru infrastructura de irigare va fi limitat la 300.000 USD per cerere eligibilă, plus contribuția Guvernului (Hotărârea nr. 246).

Obiectul activității de dezvoltare a infrastructurii este finanțarea a 20 de scheme de irigare la scară mică cu minimum 20 de beneficiari fiecare și total minimum 400 de beneficiari, sau mai multe scheme de irigare la scară mică cu cel puțin 5 beneficiari, asigurând un număr minim de 400 de beneficiari în total. Prin urmare, valoarea estimată a grantului va fi calculată conform formulei:

În cazul în care solicitanții intenționează sa implementeze proiecte mai mari de infrastructura, suma care va depăși fondurile disponibile va fi acoperită de beneficiari (grup client cu Autoritatea Publica Locala).

De menționat: cu cât numărul beneficiarilor din grupul client este mai mare cu atât suma grantului este mai mare.

4. Contribuția beneficiarilor:

Contribuția este stabilită de minim 10 % din costul total al lucrărilor, inclusiv TVA, contribuția trebuie să fie doar în numerar.

De menționat: Beneficiarii vor fi responsabili de achiziționarea serviciilor de proiectare și a autorului de supraveghere de la companiile de proiectare licențiate, care ulterior vor fi verificate de către ÎS Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor. Aceasta este o contribuție suplimentară din partea beneficiarilor estimată la aproximativ 6 % din costul total al investiției, adițional față de contribuția menționată mai sus.

5. Documentele solicitate, toate documentele enumerate mai jos trebuie să fie prezentate în original:

(i)       Formularul de aplicare se completează pe calculator și toate punctele sunt completate corespunzător.  Formularul de aplicare se semnează și se ștampilează de către reprezentantul grupului client și al Autoritatea Publice Locală;

(ii)     Procesul-verbal de la adunarea tuturor membrilor grupului client cu Autoritatea Publica Locală. In cadrul acestei adunări trebuie discutată decizia privind construcția proiectului de infrastructura, precum si cofinanțarea si alegerea membrului reprezentant autorizat din grupul-client;

(iii)    Lista participanților la adunare cu semnături (anexa 1);

(iv)    Lista membrilor grupului de clienți și valoarea cofinanțării (anexa 2);

(v)      Procura autorității publice locale;

(vi)      Confirmarea Autorității Publice Locale;

(vii)   Acordul Autorității Publice Locale privind întreținerea ulterioară a proiectului de infrastructură;

(viii)  Acordul de colaborare a grupului client cu Autoritatea Publică Locală (pentru propunerea de proiect unde proprietarul stației de pompare existente este Agenția Apele Moldovei, este obligatorie prezentarea unui acord adițional (nr. 2) între grupul client și Agenția Apele Moldovei prin care Agenția Apele Moldovei confirmă permisiunea sa de a face investiții în reabilitarea infrastructurii, și să preia lucrările după construcție la balanța Agenției Apele Moldovei cu transferul ulterior la Asociația Utilizatorilor de Apă. Un model de Acord de Colaborare ar putea fi obținut, dacă este necesar, de la UCIP IFAD, la solicitarea Grupului client;

(ix)       Copia autentificată a certificatului de înregistrare a fiecărei entități care este membru al grupului client (Entitatea cu forma juridică „SRL” trebuie să prezinte Decizia privind înregistrarea entității emisă de către Agenția Serviciilor Publice);

(x)         Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice, cu indicarea administratorului si asociații acesteia, cu o perioada maximă de eliberare de trei luni (trebuie prezentat pentru toți membrii; pentru membrii cu forma juridică Gospodărie Țărănească, se va prezenta declarația de constituire si fișa de înregistrare a gospodăriei țărănești);

(xi)    Extras din registrul Autorității Publice Locale privind terenurile aflate in proprietatea si/sau arendate de fiecare membru grupului client;

(xii)   Scrisoare de confirmare din partea altor instituții care vor cofinanța proiectul (în cazul în care se preconizează că proiectul va fi finanțat din mai multe surse);

(xiii)  Schema de amplasare a proiectului de infrastructură (cu precizarea terenului aflat în proprietatea și/sau închiriat de fiecare membru și a numerelor cadastrale ale acestora);

(xiv)   Argumentarea tehnico-economică;

(xv)     Raportul financiar pentru ultimul an (sau darea de seamă fiscală unificată a  gospodăriilor țărănești) al fiecărei entități din grupul de clienți;

(xvi)  Analiza calității apei (se prezintă numai în cazul în care grupul de clienți are un astfel de raport).

6. Procedura de aplicare:

Granturile se acordă în baza rezultatelor evaluării cererilor de finanțare depuse la UCIP IFAD de către Autoritatea Publică Locală în colaborare cu grupul client sau Asociațiile Utilizatorilor de Apă (WUA) în asociere cu Agenția Apele Moldovei.

Pentru a obține sprijin financiar, trebuie întreprinși următorii pași:

Pasul I.

Analizați și identificați nevoile de dezvoltare a infrastructurii din comunitate ca fiind o nevoie primară de îmbunătățire și care ar duce la dezvoltarea economică a micilor fermieri.

Pasul II.

Studiați condițiile generale de participare la concurs pentru obținerea sprijinului financiar pentru construcția proiectelor de infrastructură publică rurală publicate de UCIP IFAD și cerințele de depunere a documentelor menționate în cererea de propuneri.

Pasul III.

Stabiliți o  întâlnire a agenților economici si a micilor fermieri (potențiali membri ai Grupului Client/ Asociațiilor Utilizatorilor de Apa (WUA)) si Autorității Publice Locale (Primăria) sau Agenția Apele Moldovei, discutați necesitatea participării la concurs, a procentului de cofinanțare pentru construcția proiectelor de infrastructura publica rurala si alegerea persoanei reprezentative a grupului client.

Pasul IV.

Completați Formularul de aplicare și întocmiți setul de documente solicitate de condițiile concursului (a se vedea Documentul) și depuneți-le la UCIP IFAD.

Important: Grupul client și Autoritatea Publică Locală (Primăria) pot depune o singură cerere pe an. 

7. Etapa de evaluare a cererii de finanțare

Cererile de finanțare vor fi evaluate în două etape:

Etapa I: Pre-calificare

În această etapă, cererile vor fi supuse unei examinări documentare de către Comisia de evaluare a cererilor (CEC), care va verifica criteriile generale de eligibilitate, integritatea informației  cererii și va elabora o primă listă lungă de cereri pre-calificate. Proiectele care au depus cereri de finanțare completate corespunzător și care îndeplinesc cerințele de calificare vor fi vizitate de membrii Comisiei de evaluare a cererilor pentru a verifica corectitudinea informațiilor prezentate și pentru a îndeplini condițiile de implementare a proiectului de infrastructură publică rurală.

Pentru pre-calificare, cererile vor trebui să respecte următoarele criterii obligatorii:

a. cererea este prezentată de Autoritatea Publică Locală și sprijină în mod direct micii fermieri și întreprinderi agricole sau de asociațiile utilizatorilor de apă (AUAI) în asociere cu Agenția Apele Moldovei;

b. solicitanții se angajează sa investească suma minimă necesara din costul total al investiției din surse proprii;

c. cererea conține o prevedere fezabilă pentru exploatarea și întreținerea durabilă a instalației;

d. infrastructura propusă este eligibilă pentru investiții în cadrul proiectului. Orice propunere care nu îndeplinește aceste criterii va fi respinsă.

După etapa de pre-calificare, UCIP IFAD cu suportul consultanților tehnici (dacă este necesar), va analiza situația reală din teren. Se va verifica starea infrastructurii, conexiunile prioritare de reziliență economică și climatică, fezabilitatea lucrărilor propuse, numărul potențial de beneficiari, terenurile, statutul lor juridic și alte elemente relevante.

La analiza în teren se va evalua, de asemenea, dacă condițiile tehnice (și anume, starea oricărei structuri existente legate de investiția propusă) au fost corect abordate în cererea de finanțare, și corespund estimărilor inițiale a costurilor pentru lucrările propuse.

De menționat: Doar cererile de finanțare care solicită finanțare de ≤ 300.000 USD (plus TVA) pentru infrastructura de irigare vor fi luate în considerare pentru ulterioara evaluare.

În urma verificării în teren, solicitanții pre-calificați vor trebui să elaboreze studiul de fezabilitate, cu suportul unei companii de consultanță contractată de UCIP IFAD, care certifică fezabilitatea tehnică a investiției propuse, prezentă studiu preliminar și o estimare de costuri pentru investiția preconizată și care include toate elementele necesare pentru clasificarea cererii în conformitate cu criteriile relevante, inclusiv, dar fără a se limita la calcularea ratei interne de rentabilitate a investiției (RIR). Un indicator minim pentru RIR va fi aplicat la această etapă a procesului de selecție. Cererile de finanțare care vor avea valoarea calculată a indicelui RIR mai mică de 10 % vor fi respinse.

Toți solicitanții care nu sunt precalificați vor fi notificați în mod oficial de către UCIP IFAD cu justificări clare și motive de respingere.

Etapa a II-a: Calificare și clasament.

Cererile de finanțare care trec de etapa I de pre-calificare vor fi admise în etapa de calificare și de clasificare.

Solicitanții vor depune la UCIP IFAD următoarele documente:

  • Studiul de fezabilitate al proiectului de investiții (UCIP IFAD va asigura asistenta financiara necesară);
  • Certificatele de permisiune a construcției si alte documente referitoare la proiectului de infrastructura (în cazul în care solicitanții le dețin la momentul depunerii documentelor);
  • Alte documente adiționale solicitate de CPIU IFAD, specifice proiectului de investiții.

În această etapă, toate cererile de finanțare precalificate vor fi clasate, pe baza rezultatelor studiilor de fezabilitate, utilizând sistemul de notare descris mai jos. Propunerile vor fi clasificate în ordine descrescătoare până la alocarea tuturor fondurilor disponibile pentru un anumit an.

Punctajul pentru propunerile de investiții în irigații

În fiecare trimestru, cererile eligibile care au trecut cu succes etapele de evaluare vor fi selectate pentru finanțare, în baza listei stabilită în ordine descrescătoare după punctajul acumulat, până la alocarea integrală a sumei prevăzute în bugetul anului pentru anul în care urmează să fie implementat proiectul de infrastructură.

Lista proiectelor selectate va fi recomandată Comitetului de selectare (CS)  a pentru aprobare și finanțare.

Solicitanții aprobați vor fi invitați să semneze un contract de investiții care prevede rolurile și responsabilitățile părților. Achiziția  sistemelor de irigare se va face de către UCIP IFAD, iar beneficiarul va fi obligat să depună contribuția în numerar în contul bancar UCIP IFAD la etapele prestabilite și înainte de semnarea contractului de construcție a sistemelor de irigare.

Pachetele de documente vor fi prezentate într-un plic sigilat cu indicarea obligatorie a concursului, a numelui beneficiarului și a datelor de contact la: mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162, bir. 1303.

Pentru întrebări sau clarificări, ne puteți contacta la adresa: office@ucipifad.md sau la tel: 022 22 30 75, mob: 068199924 (Victor Cervatiuc, Specialist in Dezvoltarea Proiectelor de Infrastructura), 079640704 (Ecaterina Mihalcean, Inginer în Irigare pentru Dezvoltarea Proiectelor de Infrastructura).

Rezultatele examinării și evaluării vor fi notificate fiecărui solicitant, inclusiv, dacă este cazul, motivele eșecului. Cererile finale aprobate spre finanțare vor fi, de asemenea, publicate online.

Posted in IndustryTags:
Previous
All posts
Next

Write a comment